امروز روز اول ماه محرم بود و همین امروز کسی در ایران مورد استقبال قرار گرفت که قبل از آمدنش برای برقراری ارتباط با ایران منت بر سر مردم ایران گذاشته بود و شرط برقراری ارتباط با ایران را به رسمیت شناختن رژیم آدم کش اسرائیل اعلام کرده بود.

این ماه ، ماه کسی است که برای زیر بار ذلت نرفتن ، سرش را که نه تمام فرزندان و تمام وجودش را داد و ما برای داشتن رویای آسودگی ، زیر بار ذلت می رویم.

در عمل ، قرارداد می بندیم و باهم می خندیم و در سخن می گوییم کسی نمی تواند به استقلال ما اهانت کند.

خودمان را مضحکه عالم کرده ایم و خیال می کنیم باید تمام مردم دنیا ما را به خاطر این کار تشویق کنند.

به نظر من این کارها برنامه ریزی شده است و وقتی کسی چنین حرفی می زند و پس از آن در ایران مورد استقبال قرار می گیرد یعنی اتفاقاتی در حال رخ دادن است.

خدا رحمتتان کند شهدا که دیگر راهتان در حال کمرنگ شدن است ؛ امروز به کارها و به حرفهای شما می خندند وانها را مسخره می کنند.

ولی قطعا این راه محو نخواهد شد و خدا همیشه در همین تنگناها که دشمن خارجی و منافق داخلی به شدت ما را در سختی قرار داده اند خودش برای نجات ما معجزه کرده.


به امید اقدامی از سوی مسلمانان و معجزه ای از سوی خدا...

فقط همین