روز ملی شدن صنعت نفت ، نماد فوران غیرت ملی ، بر همه ی مردم با غیرت ایران گرامی باد.
به یاد داشته باشیم که انگلیس و آمریکای امروز اگر از آن روزها بی رحمتر نباشند ، مهربانتر نیستند.