من نمی گم چون قدرت دفاعی داریم چیزای دیگه مهم نیستن ولی میگم اگه قدرت دفاعی نداشتیم همین چیزهایی که امروز داریم رو هم نداشتیم ...