فکر می کنید یک شیر چقدر می تواند درنده باشد؟

فکر می کنید انسان چقدر می تواند درنده و وحشی باشد؟!

یک شیر ماده پس از شکار آهو متوجه میشود که شکارش باردار بوده، او سراسیمه می شود، نخست تلاش میکند که تا بچه این آهوی بخت برگشته را نجات دهد، و از دریدن شکار خود دست برمیدارد. اما وقتی نمیتواند بچه را نجات دهد بروی زمین در کنار شکارش دراز می کشد، عکاس پس از مدتی پی میبرد که شیر سکته کرده است.

هستند آدم هایی که در این حد هم شعور ندارند ...

می دانید که؟! صهیونیست ها و سعودی را می گویم ...

خدایا حکمتت رو شکر