با دل  خونین  لب  خندان  که  دید ...
تشنه ، مشک آب بر دندان که دید ...