خواهش می کنم تا آخرش رو نگاه کنین


آقای کمیل نظافتی، روحانی جوان و باصفای اهل آمل که به دنبال حل گرفتاری مردم و بیماران، حتی کلیه خود را نیز اهدا کرده است.