عکس از حرف نو

جهان سوم به مرز نیست ، به دین نیست ، به قومیت و زبان هم نیست ...
جهان سوم آنجاست که فرج و گشایش در کار خود را در جای دیگری غیر از آنجا که باید ، جستجو می کند در حالی که خدا می گوید من هم سرنوشت کسی را عوض نخواهم کرد مگر اینکه خودشان ، خودشان را عوض کنند ...

جهان سوم آنجاست که سردمدارانش برای فروش نفت خام با یک کشور وحشی و بی همه چیز رقابت می کنند و انتظار دارند مردم هم آنها را به خاطر این کار تشویق کنند در حالیکه امامشان گفته خام فروشی ممنوع ...

جهان سوم آنجاست که هنوز نفهمیده خودش باید برای پیشرفت خودش تلاش کنند نه اینکه او در قصر آرزوهایش بشیند و بیگانگان برای او پیشرفت فراهم کند ...