بازی ادامه داره هرچند صحنه تنها درگیر هایوهوی پوچ یه مشت برده است...