هر کس میتواند در ابلاغ پیام غدیر کاری کند
پیام غدیر را حاضران به غایبان و پدران به فرزندان برسانند تا روز قیامت.پیامبر اکرم(ص)