تصویر تبهکاران داعش کە جهت استراحت و تفریح بە راحتی در شهرهای ترکیە تردد میکنند.


http://www.cloob.com/cdf/golbaran