اگر آن شیخ وهابی به درد آرد دل رهبر

به قصد حنجرش بندیم همه سربندها بر سر

همان سربند یازهرا که گر بندیم به پیشانی

شویم آتش شویم باروت شویم قاسم سلیمانی