امام خامنه‌ای:کار کردن در بانک‌های ربوی جایز نیست

س ۱۹۱۵؛ کارکردن در بانک‌های ربوی برای کسی که به علت نبودن کار دیگر جهت امرار معاش ، مجبور است در آنجا کار کند، چه حکمی دارد؟

ج: اگر کار در بانک به معاملات ربوی مرتبط باشد و به نحوی در تحقق آن موثر باشد؛ جایز نیست در آنجا کار کند و مجرّد پیدا نکردن کار حلال دیگری برای امرار معاش خود، مجوّز اشتغال به کار حرام نیست.

می گویند در قدیم دزد سر گردنه هم معرفت داشت:

روزی دزدی در مجلسی پر ازدحام با زیرکی کیسه ی سکه ی مردی غافل را می دزدد


هنگامی که به خانه رسید کیسه را باز کرد دید در بالای سکه ها کاغذیست که بر آن نوشته است: خدایا به برکت این دعا سکه های مرا حفاظت بفرما

اندکی اندیشه کرد سپس کیسه را به صاحبش باز گرداند


دوستان دزدش او را سرزنش کردند که چرا این همه پول را از دست داد.


دزد کیسه در پاسخ گفت:
صاحب کیسه باور داشت که دعا دارایی او را نگهبان است. او بر این دعا به خدا اعتقاد نموده است
من دزد دارایی او بودم نه دزد دین او اگر کیسه او را پس نمیدادم ، باورش بر دعا و خدا سست می شد. آن گاه من دزد باورهای او هم بودم. و این دور از انصاف است!

و این روزها عده ای هم دزد خزانه مردمند
و هم دزد باورهایشان...!

مسوول عزیز...!
اگر می بری
سکه ها را ببر
نه باورها را...

جنبش مردمی ممانعت از جنگ با خدا