پیامبر مهر: این گفتار مرد به همسرش که «من تو را دوست دارم»، هرگز از قلب زن بیرون نمی رود.(وسائل الشیعة، ج 14، ص 10)

یکی از برکات این ازدواج به دنیا آمدن حضرت معشوق ، منجی عالم ، بود ...

چه کسی ازدواجی با برکت تر از این در تاریخ سراغ دارد؟