یــا رب تـو بـدیـدی کــه در ایـن عـصـر غـم انـگـیز چـه ها  بـر سر ما رفت

چـــه  دردی  که  بدیدیم  و  چه  آهی  که  کشیدیم  که هوش از سـر ما رفـت

 

هــــــر چـــنـــد  گـنـــه کــــار  و  سیـه روی  و  سیـه بـخـت  بـــگـشـتـیــم

ولـــی بــاز بــدیـدیـم چــــراغــی و ز درگـــــــــاه تـو نـومـیـد نــــگـشـتـیـم

 

مــاه مــــحرم  و  صـــفر هـــم بـگـذشـتـنـد و نـدیـدیـم دمــــی روی ولیّـــت

ندیدیم  دمی  آن  رخ  زیبای  همان  منجی عالم  ، همان منتقم خون حسینت

 

خدایـا  مـــن  بـیـبـچـاره  بـدانـم  که  نـبـاشم نفســـی لایـق دیـدار رخ مــــاه

هـمـیـن اسـت کـه از بارگـه پـاک تـو خـواهـم نـگـهـش را گــه و بـی گــاه

 

س.منتظر