میانه روی واقعی یعنی ...

امام خامنه ای:

بسیج سیاسی است، اما سیاست‌زده نیست، سیاسی کار نیست، جناحی نیست؛ بسیج مجاهد است، اما بی انضباط نیست، افراطی نیست؛ بسیج عمیقاً متدین و متعبد است، اما متحجر نیست، خرافی نیست؛ بسیج بابصیرت است، اما ازخودراضی نیست؛ بسیج اهل جذب است، اما اهل تسامح در اصول نیست؛ بسیج غیور است، پاسدار خطوط فاصل است؛ بسیج طرفدار علم است، اما علم‌زده نیست؛ بسیج متخلق به #اخلاق اسلامی است، اما ریاکار نیست؛ بسیج در کار آبادکردن دنیاست، اما خود اهل دنیا نیست. این شد یک فرهنگ.

پ.ن: من از تمام این سخنان یک مفهوم را برداشت می کنم که بسیجی یعنی نمونه ی میانه روی و اعتدال ، البته اعتدال حقیقی نه عقب نشینی از عقاید راستین و همین است فرهنگ من ...

افتخار می کنم که #من یک بسیجی هستم